St. Patrick

https://www.saintpatrickparish.com

118 South Broadway
Lawrence, MA 01843

Phone: (978) 683 – 9416
Fax: (978) 681 – 5808


Cha Đồng HànhGiuse Lê Văn Lập832-597-0914
Trưởng Ban Mục Vụ
Giáo Lý
Ca Đoàn Trưởng
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thứ Bảy:  4:00pm, 5:30pm
      Chủ Nhật:  7:30am, 9:00am, 11:00am, 12:30 (Spanish), 3:00pm (Việt), 5:30pm, 7:00pm (Spanish)
      Lễ Trong Tuần:   Thứ Hai – Thứ Bảy 7:00am, Thứ Ba & Thứ Sáu 7:00pm
Hòa Giải/Xưng Tội:   Thứ Sáu 6:00-7:00 pm (Spanish), Thứ Bảy 7:30am, 3:00-3:45 pm, Chủ Nhật 6:15-6:45 pm (Spanish)
Chầu Mình Thánh:   Thứ Sáu 12:00pm-7:00pm
Hôn Phối:   Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần nhận Bí tích Xức Dầu