601 Broadway
Chelsea, MA 02150

Phone: (617) 889 – 2774
Fax: (617) 889 – 2854


Cha Quản NhiệmCarôlô Bôrôlômêô M. Phạm Sinh530-360-8069
Trưởng Ban Mục VụPhêrô Phạm Minh Cương857-225-4435
Giáo Lý
Ca Đoàn TrưởngĐoàn Minh617-312-6127
Thiếu Nhi Thánh ThểLê Hoài Phương617-913-6568
Hội Đạo Binh Đức MẹGiuse Lê Đình Luyện781-632-4258
Đoàn Liên Minh Thánh TâmGiuse Nguyễn Đức Ấn617-913-1776
Hội Các Bà Mẹ Công GiáoNguyễn Thị Đông617-884-2277

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thứ Bảy: 8:00am (Spanish), 10:00am (Việt) đầu tháng, 4:00pm, 7:00pm (Spanish)
      Chủ Nhật:  8:15am (Việt), 10:00am, 11:30am (Spanish), 7:00pm (Spanish)
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Sáu 7:00am (Spanish), Thứ Ba 7:00pm (Spanish), Thứ Năm 7:00pm (tiếng Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:   Thứ Bảy 3:30pm-4:00pm, Chủ Nhật 11:00am-11:30am (Spanish)
Chầu Mình Thánh:   Thứ Năm hàng tuần và Thứ Sáu đầu tháng 7:00pm
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần nhận Bí tích Xức Dầu