64 Warner St.
Medford, MA 02155

Phone: (781) 396 – 3922
Fax: (781) 396 – 2506

https://www.gxchanphuocanrephuyen.org


Cha Chánh XứPhanxicô Xaviê Phạm Đức Huy781- 652-1574
Ủy Ban Phụng VụSơ Cao Thị Liên
Ủy Ban Phụng VụSơ Cao Thị Lý
Ủy Ban Linh ĐạoThầy Sáu Nguyễn Văn Vương781-228-1933
Ủy Ban Linh HướngNguyễn Elizabeth Sách
Ủy Ban Linh ThaoPhêrô Phạm Minh Cương857-225-4435

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thứ Bảy: 4:00pm (Mỹ)
      Chủ Nhật:  9:00am (Việt), 10:00am (Việt)
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Ba – Thứ Sáu 7:00am (Mỹ) 7:00pm (Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:   Thứ Bảy 3:30pm-4:00pm, Chủ Nhật 11:00am-11:30am (Spanish)
Chầu Mình Thánh:   Thứ Năm ngay sau Thánh Lễ
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Chánh Xứ ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Chánh Xứ khi cần nhận Bí tích Xức Dầu