282 Suffolk Street
Lowell, MA 01850

Phone: (978) 459 – 0561
Fax: (978) 446 – 0266
https://stpatricklowell.org


Cha Đồng HànhGiuse Lê Văn Lập832-597-0914
Trưởng Ban Đại Diện Phạm Bích Ngọc 508-517-2062

Thánh Lễ – Bi Tích

Thứ Bảy:  4:00pm (Spanish), 6:00pm & 8:00pm (Neo-Catechumenal)
Chủ Nhật:  8:30am (Spanish) – Nhà Thở Trên, 10:00am (English) – Nhà Thở Trên, 10:00am (Việt) – Nhà Nguyện dưới, 12:30pm (Spanish) – Nhà Thở Trên
Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 6:00pm (Spanhish), Thứ Ba & Thứ Năm 6:00pm (English), Thứ Năm 7:30pm (Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:  Chủ Nhật 20 phút trước và 20 phút sau Thánh Lễ Việt
Chầu Mình Thánh: 
Hôn Phối: Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần lãnh nhận Bí tích