282 Suffolk Street
Lowell, MA 01850

Phone: (978) 459 – 0561
Fax: (978) 446 – 0266
https://stpatricklowell.org


Cha Quản Nhiệm
Trưởng Ban Mục Vụ Ngọc Phạm 508-517-2062

Thánh Lễ – Bi Tích

Thứ Bảy:  4:00pm (English) – Nhà Nguyện dưới, 6:00pm (Spanish) – Nhà Nguyện trên, 7:30pm (Neo-Catechumenal) – Nhà Nguyện dưới
Chủ Nhật:  8:30am (Spanish) – Nhà Thở Trên, 10:00am (English) – Nhà Thở Trên, 10:00am (Việt) – Nhà Nguyện dưới, 11:30am (Spanish) – Nhà Thở Trên, 11:30pm (Khmer) Nhà Nguyện dưới, 1:00pm (Burmese) – Nhà Nguyện dưới
Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Sáu 7:00am (English), Thứ Ba – Thứ Tư & Thứ Sáu 6:30pm (Spanish), Thứ Ba & Thứ Năm 7:30pm (Việt) – Nhà Nguyện dưới
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Ba, Thứ năm trước và sau Thánh Lễ
Chầu Mình Thánh:  Thứ Ba & Thứ Sáu đầu tháng 7:00am – 7:00pm Chầu Mình Thánh (Việt):  Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm Chầu Mình Thánh (Việt):  Chúa Nhật đầu tháng 1:30pm (Đoàn TNTT)
Hôn Phối: Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần lãnh nhận Bí tích