282 Suffolk Street
Lowell, MA 01850

Phone: (978) 459 – 0561
Fax: (978) 446 – 0266
https://stpatricklowell.org


Cha Quản NhiệmLM Phêrô Đào Thanh KhánhCell: 857-891-1682
Office: 978-459-0561, Ext. 17
Trưởng Ban Mục VụGiuse Nguyễn Phương978-996-6827
Giáo LýBernadette Phạm Bích Nguyệt
Ca Đoàn TrưởngGiuse Nguyễn Phương978-996-6827
Thiếu Nhi Thánh ThểPeter Đinh508-423-5982

Thánh Lễ – Bi Tích

Thứ Bảy:  4:00pm (English) – Nhà Nguyện dưới, 6:00pm (Spanish) – Nhà Nguyện trên, 7:30pm (Neo-Catechumenal) – Nhà Nguyện dưới
Chủ Nhật:  8:30am (Spanish) – Nhà Thở Trên, 10:00am (English) – Nhà Thở Trên, 10:00am (Việt) – Nhà Nguyện dưới, 11:30am (Spanish) – Nhà Thở Trên, 11:30pm (Khmer) Nhà Nguyện dưới, 1:00pm (Burmese) – Nhà Nguyện dưới
Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Sáu 7:00am (English), Thứ Ba – Thứ Tư & Thứ Sáu 6:30pm (Spanish), Thứ Ba & Thứ Năm 7:30pm (Việt) – Nhà Nguyện dưới
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Ba, Thứ năm trước và sau Thánh Lễ
Chầu Mình Thánh:  Thứ Ba & Thứ Sáu đầu tháng 7:00am – 7:00pm Chầu Mình Thánh (Việt):  Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm Chầu Mình Thánh (Việt):  Chúa Nhật đầu tháng 1:30pm (Đoàn TNTT)
Hôn Phối: Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần lãnh nhận Bí tích