1031 North Main Street
Randolph, MA 02368

Phone: (781) 963 – 1327
Fax: (781) 963 – 0198
http://www.thanhbernadette.com


Cha Quản NhiệmLM Antôn Bùi Phong781-963-1327
Trưởng Ban Điều HànhGiuse Nguyễn T Tuấn617-955-3289
Giáo Lý (Lơp 1-8)Têrêsa Ngô Huyền575-494-8683
Ca Đoàn TrưởngTêphano Trần Công Luận617-448-5731
Ca Đoàn Thiếu Nhi Phêrô Lê Hòa617-372-5305
Thiếu Nhi Thánh Thể Matthew Phạm Việt 508-345-0733
Hội Đạo Binh Đức Mẹ Maria Trần Mai Hương 617-818-1980
Ban Việt NgữTrần Văn Thành617-910-9113

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy 4:00pm
      Chủ Nhật: 7:30am, 9:00am (tiếng Việt), 11:00am
      Lễ Trong Tuần:  9:00am Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu tại St. Bernadette
                                          9:00am Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy tại St. Mary
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Bảy 3:00pm – 3:45pm tại nhà Thờ
Chầu Mình Thánh:  Thứ Năm 6:00pm – 8:00pm tại nhà Nguyện
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Xứ ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Xứ khi cần nhận Bí tích Xức Dầu

Sinh Hoạt

Ca Đoàn:  Thứ Sáu 7:30pm – 9:00pm, Chủ Nhật 8:20am – 9:00am
Legio Mariae:  Chủ Nhật 11:00am – 12:00pm
Cursillo:  Thứ Năm 7:30pm – 8:00pm
Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 10:00am – 11:00am
Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 11:00am – 12:00pm
Lớp Việt Ngữ:  Chủ Nhật 12:15pm – 2:00pm