1031 North Main Street
Randolph, MA 02368

Phone: (781) 963 – 1327
Fax: (781) 963 – 0198
http://www.thanhbernadette.com


Cha Quản NhiệmLM Marcô Lê Tiến Hóa781-963-1327
Trưởng Ban Điều HànhNguyễn Tiến Hùng617-538-9078
Giáo Lý (Lơp 1-8)Têrêsa Ngô Huyền575-494-8683
Ca Đoàn TrưởngTêphano Trần Công Luận617-448-5731
Ca Đoàn Thiếu Nhi Nguyễn Mỹ Linh781-510-1485
Thiếu Nhi Thánh Thể Nguyễn Linda 617-837-1569
CursilloTêphano Trần Công Luận617-448-5731
Hội Đạo Binh Đức Mẹ Maria Trần Mai Hương 617-818-1980
Ban Việt NgữNguyễn Linda617-837-1569

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy 4:00pm
      Chủ Nhật: 9:00am (Việt), 11:00am
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Tư 9:00am & 6:30pm (Việt), Thứ Năm 9:00am, Thứ Sáu 9:00am & 6:30pm (Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Bảy 3:15pm – 3:45pm
Chầu Thánh Thể:  Thứ Năm 7:30pm – 8:30pm
Rửa Tội: Chúa Nhật thứ tư hằng tháng sau Thánh Lễ lúc 10:00am
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Xứ ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Xứ khi cần nhận Bí tích Xức Dầu

Sinh Hoạt

Ca Đoàn:  Thứ Sáu 7:30pm – 9:00pm, Chủ Nhật 8:00am – 8:45am
Legio Mariae:  Chủ Nhật 11:00am – 12:00pm
Cursillo:  Thứ Năm 7:30pm – 8:00pm
Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 10:00am – 11:00am
Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 11:00am – 12:00pm
Lớp Việt Ngữ:  Chủ Nhật 12:15pm – 2:00pm