240 Adams Street
Dorchester, MA 02122

Phone: (617) 265 – 5302
Fax: (617) 265 – 0886
http://cdmelavang.org


Cha Chánh XứLM Giuse Nguyễn Tuấn Linh781-267-0532
Trưởng Ban Mục VụVinh sơn Nguyễn Xuân Tiến617-445-2182
Giáo LýMartha Nguyễn Bạch Hường978-828-5318
Ca Đoàn TrưởngNgô Triệu Vũ617-935-1671
Thiếu Nhi Thánh ThểGiuse Phan Thanh Sang
Hội Đạo Binh Đức MẹPhê rô Đinh Việt Nhân617-320-4481
Đoàn Liên Minh Thánh TâmVinh sơn Nguyễn Xuân Tiến617-445-2182
Đoàn Thanh niên Công GiáoNguyễn Minh Tứ617-910-8590

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy:  7:30 am (Lễ Kính Lòng Thương Xót),  5:00pm (tiếng Việt)
      Chủ Nhật: 8:00am (tiếng Việt), 10:00am, 11:30am (Spanish), 4:00pm (tiếng Việt)
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Sáu 12:00pm, 6:00pm (tiếng Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Hai – Thứ Sáu 5:30pm – 6:00pm, Chủ Nhật 10:00am
Chầu Mình Thánh:   Thứ Tư & Thứ Năm 7:00pm – 8:00pm
Hôn Phối:   Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin với Cha Quản nhiệm và Nhóm trách nhiệm săn sóc

Sinh Hoạt

Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 2:00pm
Lớp Việt Ngữ:  Chủ Nhật 2:00pm
Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 12:30am – 2:00pm
Liên Minh Thánh Tâm:  Chủ Nhật thứ 2 mỗi tháng 9:30am – 11:00am
Cursillo:  Thứ Bảy tuần thứ 2 mỗi tháng 2:00pm – 4:30pm
Curia Mẹ LaVang:  Chủ Nhật 9:30am-11:00am
Legio Mariae:  Chủ Nhật 9:30am-11:00am