240 Adams Street
Dorchester, MA 02122

Phone: (617) 265 – 5302
Fax: (617) 265 – 0886
http://cdmelavang.org


Cha Chánh XứLM Giuse Nguyễn Tuấn Linh781-267-0532
Trưởng Ban Mục VụChu Hiệp617- 257-7579
Giáo LýNguyễn Thùy Dung
Ca Đoàn TrưởngNgô Triệu Vũ617-935-1671
Thiếu Nhi Thánh ThểGiuse Phan Thanh Sang
Hội Đạo Binh Đức MẹPhê rô Đinh Việt Nhân617-320-4481
Đoàn Liên Minh Thánh TâmVinh sơn Nguyễn Xuân Tiến617-445-2182
Đoàn Thanh niên Công GiáoNguyễn Minh Tứ617-910-8590

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy:  5:00pm (Việt)
      Chủ Nhật: 7:00am (Việt), 9:00am (Việt), 11:00am (Mỹ), 4:00pm (Việt)
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Sáu 6:00pm (Việt)
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thứ Hai – Thứ Sáu 5:30pm – 5:50pm
Hôn Phối:   Xin liên lạc Cha Chánh Xứ ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin với Cha Chánh Xứ và Nhóm trách nhiệm săn sóc

Sinh Hoạt

Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 2:00pm
Lớp Việt Ngữ:  Chủ Nhật 2:00pm
Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 12:30am – 2:00pm
Liên Minh Thánh Tâm:  Chủ Nhật thứ 2 mỗi tháng 9:30am – 11:00am
Cursillo:  Thứ Bảy tuần thứ 2 mỗi tháng 2:00pm – 4:30pm
Curia Mẹ LaVang:  Chủ Nhật 9:30am-11:00am
Legio Mariae:  Chủ Nhật 9:30am-11:00am