Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm

LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
CĐ Đức Mẹ La Vang
(781) 267-0532
LM Phanxicô Xaviê Phạm Đức Huy
GX Chân Phước Anrê Phú Yên
(781) 652-1574
LM Marcô Lê Tiến Hóa
CĐ Thánh Bernadette
(781) 963-1327

Hội Đồng Liên Mục Vụ

Tổng Điều Hơp Viên
LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
CĐ Đức Mẹ La Vang
(781) 267 – 0532
Phó Điều Hợp Viên
Gioankim Trần Phúc Trưởng
HĐLMV
(781) 784-6499
Thư Ký
Thủ Quỹ
Phêrô Phạm Minh Cương
GX Anrê Phú Yên
(857) 225-4435
Thông Tin
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn
HĐLMV
(617) 955-3289
Ủy Viên
Chu Hiệp
CĐ Mẹ La Vang
(617) 257-7579
Đinh Thọ
CĐ Mẹ La Vang
(617) 480-4383
Trần Thủy Tiên
CĐ Mẹ La Vang
(617) 699-0281
Trần Văn Dần
CĐ Thánh Têrêsa
(978) 654-1936
Trần Thùy Oanh
CĐ Thánh Têrêsa
(978) 394-8605
Phạm Bích Ngọc
CĐ Thánh Giuse
(508) 517-2062
Nguyễn Hàm
CĐ Thánh Giuse
(978) 799-7011