Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm

LM Carôlô Bôrôlômêô M. Phạm Đức Sinh
CĐ Thánh Tâm, CĐ NVHB
(530) 360 – 8069
LM Phêrô Đào Thanh Khánh
CĐ Thánh Giuse Greater Lowell
(857) 204 – 7602
LM Antôn Bùi Phong
CĐ Thánh Bernadette
(781) 963 – 1327
LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
CĐ Đức Mẹ La Vang
(781) 267 – 0532

Hội Đồng Mục Vụ

Tổng Điều Hơp Viên
LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
CĐ Đức Mẹ La Vang
(781) 267 – 0532
Phó Điều Hợp Viên
Gioankim Trần Phúc Trưởng
HĐMV/LCĐ
(781) 784-6499
Thư Ký
Phaolô Nguyễn Thái Bình
CĐ Nữ Vương Hòa Bình
(781) 322-5540
Thủ Quỹ
Phêrô Phạm Minh Cương
CĐ Thánh Tâm
(857) 225-4435
Thông Tin
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn
CĐ Thánh Bernadett
(617) 955-3289
Phụng Vụ
Xã Hội
Nối Kết Hội Đoàn
Nguyễn Xuân Tiến
CĐ Mẹ La Vang
(857) 334-6858
Ủy Viên
Nguyễn Hữu Chính
CĐ Đức Mẹ Fatima
(603) 362-4413
Nguyễn Đức Long
CĐ Emmanuel
(617) 645-1977
Nguyễn Chu Huy Hùng
CĐ Emmanuel
(781) 632-8286
Vũ Đức Ninh
CĐ Emmanuel
(857) 389-2125
Nguyễn Anh Giá
CĐ Nữ Vương Hòa Bình
(978) 394-7528
Nguyễn Thiện
CĐ Nữ Vương Hòa Bình
(781) 405-1938
 
Gioan Nguyễn Thanh Liêm
CĐ Thánh Tâm 
(781) 307-3323
Giuse Nguyễn Đức Ấn
CĐ Thánh Tâm 
Nguyễn Phương
CĐ Thánh Giuse Greater Lowell
(978) 996-6827
Phạm Định
CĐ Thánh Giuse Greater Lowell
(978) 996-0752
Nguyễn Quang Dung
CĐ Mẹ La Vang
(951) 375-9374
Chu Hiệp
CĐ Mẹ La Vang
(617) 257-7579
Giuse Trần Phúc Tùng
CĐ Thánh Bernadette
(508) 468-7871
Giuse Trần Ngọc Thanh
CĐ Thánh Bernadette
(508) 488-8400
Trần Văn Dần
CĐ Thánh Têrêsa
(978) 654-1936
Trần Thùy Oanh
CĐ Thánh Têrêsa
(978) 394-8605
Ngọc Phạm
CĐ Thánh Giuse
(508) 517-2062
Tứ Vũ
CĐ Thánh Giuse
(339) 222-6137
Hàm Nguyễn
CĐ Thánh Giuse
(978) 799-7011