95 Lakeview Ave
Tyngsborough, MA 01879

Phone: (978) 957-0322

https://www.rodmc.org/parish/saint-mary-magdalen-church


Cha Quản NhiệmLM Phêrô Đào Thanh Khánh 857-891-168
Trưởng Ban Mục VụGiuse Nguyễn Phương978-996-6827
Giáo Lý
Ca Đoàn TrưởngGiuse Nguyễn Phương978-996-6827
Thiếu Nhi Thánh Thể

Thánh Lễ – Bi Tích