297 Main Street
Malden, MA 02148

Phone: (781) 324 – 0728
Fax: (781) 324 – 2714
http://sacredheartsparish.org


Cha Quản NhiệmCarôlô Bôrôlômêô M. Phạm Sinh530-360-8069
Trưởng Ban Mục VụVinh Sơn Nguyễn Inh781-322-5173
Giáo Lý
Ca Đoàn Thánh GiaTrần Thanh Hải
Ca Đoàn Trẻ – Chúa Hài ĐồngNgọc Oanh
Thiếu Nhi Thánh ThểGiuse Đoàn Thanh Sơn
Hội Đạo Binh Đức MẹAnna Trần Thị Gấm617-387-2354
Liên Minh Thánh TâmGiacôbê Nguyễn Long Quân781-321-0228
Hội Các Bà Mẹ Công GIáoTrần Thị Thu Cúc617-923-2207
Ban Việt Ngữ

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy 4:00pm
      Chủ Nhật: 7:30am, 9:00am, 11:00am, 3:00pm (tiếng Viêt), 5:30pm
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai – Thứ Bảy 12:10pm
Hòa Giải/Xưng Tội:  Thư Bảy 3:30pm – 4:00pm
Chầu Mình Thánh: 
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:   Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần nhận Bí tích Xức Dầu

Sinh Hoạt

Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 11:45am – 12:40pm
Lớp Việt Ngữ:  Chủ Nhật 12:40pm – 1:30pm
Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 1:30pm. – 2: 20pm