45 Brook Street
East Boston, MA 02128

Phone: (617) 567 – 5776
Fax: (617) 567-3042


Cha Quản Nhiệm
Trưởng Ban Mục Vụ Vũ Đức Ninh 857-389-2125
v
Giáo LýAnh Minh781-308-7761
Ca Đoàn TrưởngNguyễn Trung Thiện781-405-1938
Thiếu Nhi Thánh ThểEmma Nguyễn Chu Huy Hoà781-244-7081
Hội Đạo Binh Đức MẹAnh Xuân617-389-2125
Liên Minh Thánh TâmVũ Đức Ninh857-389-2125

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thư Bảy 4:00pm
      Chủ Nhật: 8:30am, 10:00am, 11:30am (tiếng Ý), 1:00pm (tiếng Việt)
      Lễ Trong Tuần:  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 8:00am (tiếng Ý), Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy 8:00am
Hòa Giải/Xưng Tội: Thứ Bảy 3:00pm-3:30pm và 30 phút trước các Thánh Lễ
Chầu Mình Thánh: 
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần nhận Bí tích Xức Dầu

Sinh Hoạt

Thiếu Nhi Thánh Thể:  Chủ Nhật 2:00pm – 4:30pm
Lớp Giáo Lý:  Chủ Nhật 2:15pm – 3:15pm
Ca Đoàn:  Thứ Sáu 8:30pm – 10:30pm