6 Cottage Street
Haverhill, MA 01830

Phone: (978) 372 – 8537
Fax: (978) 373 – 1505


Cha Quản Nhiệm
Trưởng Ban Mục Vụ
Giáo Lý
Ca Đoàn Trưởng
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Thánh Lễ – Bi Tích

      Thứ Bảy:  4:00pm, 7:00pm (tiếng Việt)
      Chủ Nhật:  8:30am, 11:30am (Spanish), 5:00pm
      Lễ Trong Tuần:   Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu 5:00pm, Thứ Bảy 9:00am
Hòa Giải/Xưng Tội:   Thứ Bảy 3:00pm – 3:45pm
Chầu Mình Thánh:   Thứ Ba 9:00am – 5:15pm
Hôn Phối:  Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm ít nhất sáu tháng trước ngày dự định thành hôn
Bệnh Nhân Xức Dầu:   Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm khi cần nhận Bí tích Xức Dầu