Category: Sinh Hoạt (page 1 of 2)

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2019

Lễ Tạ Ơn và Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2018

Lễ Truyền Giáo Thế Giới 2018

Continue reading

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2018

Continue reading

Ngày Rước Kiệu Đa Văn Hóa Cung Nghinh Đức Maria 2018

Continue reading

Lễ Tạ Ơn và Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

Continue reading

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2017

Continue reading

Lễ Tạ Ơn và Kính Nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016

Continue reading

Ngày Thánh Mẫu Hành Hương La Salette 2016

Continue reading

Ngày Rước Kiệu Đa Văn Hóa Cung Nghinh Đức Maria 2016

Continue reading
« Older posts

© 2020

Up ↑