Trách Nhiệm Hội Đồng Liên Mục Vụ:

  1. Thực thi nhữ dự án của Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm
  2. Soạn thảo những chương trình ngắn hạn/dài hạn cho Liên Mục Vụ
  3. Soạn thảo những chính sách/quy chế sinh hoạt chung cho Liên Mục Vụ
  4. Là nhịp cầu giữa Tổng Địa Phận và Liên Mục Vụ
    • Chuyển dịch những thông tin và văn bản của TGP có liên quan đến đỡi sống đức tin & Liên Mục Vụ VN
    • Tường trình thường xuyên những sinh hoạt của Liên Mục Vụ cho TGP
  5. Tham gia những chương trình sinh hoạt của Văn Phòng Các Sắc Dân tổ chức
  6. Tích cực tìm kiếm và đề xướng những nhu cầu Mục Vụ