Trách Nhiệm Hội Đồng Mục Vụ Liên Cộng Đoàn:

  1. Thực thi nhữ dự án của Hội Đồng Linh Mục Quản Nhiệm
  2. Soạn thảo những chương trình ngắn hạn/dài hạn cho Liên Cộng Đoàn
  3. Soạn thảo những chính sách/quy chế sinh hoạt chung cho Liên Cộng Đoàn
  4. Là nhịp cầu giữa Tổng Địa Phận và Liên Cộng Đoàn
    • Chuyển dịch những thông tin và văn bản của TGP có liên quan đến đỡi sống đức tin & Liên Cộng Đoàn VN
    • Tường trình thường xuyên những sinh hoạt của Liên Cộng Đoàn cho TGP
  5. Tham gia những chương trình sinh hoạt của Văn Phòng Các Sắc Dân tổ chức
  6. Tích cực tìm kiếm và đề xướng những nhu cầu Mục Vụ của Liên Cộng Đoàn